රට තොට වතගොත 02 – ජපානය

ජාතීන් ප්‍රතිශතයක් ලෙසනැගෙනහිර ආසියාවේ පිහිටි ජපානය දූපත් සමූහයකින් සමන්විත රටක් වේ. අතීතයේ එහි පැවතියේ රාජවංශ පාලනයකි. ඔවුන්ටම ආවේණික සංස්කෘතික ලක්ෂණ රැසකින්ද, ජපානය පොහොසත්ය. ක්‍රි.ව. 1854 සිට එරට වෙළඳ ආර්ථික රටාවක් බිහිව තිබුණි. අවස්ථා කිහිපයකදීම අවට රටවල් ආක්‍රමණයටත්, යුද්ධ පුකාශ කිරීමටත් ජපානය ක්‍රියාකර තිබේ. 1947දී රාජාණ්ඩුක්ර්මය ආහෝසි වී යාමෙන් පසුව එරට තුළ පාර්ලිමේන්තුවට වගකියනව්‍යවස්ථානුකූල පාලනයක් ඇරඹුණි. භූමිකම්පා ඇතුළු ස්වභාවික විපත්වලින්ද ජපානයට අඩුවක් නැත.
ජපානයට ඛනිජ සම්පත් නැත. ලොව විශාලතම ගල් අඟුරු සහ ඛනිජ තෙල් ආනයනකරුවා වෙයි. බල ශක්තිය සඳහා න්‍යෂ්ටික බලය යොදා ගනී. 2011 මාර්තුවේදී ඇති වූ න්‍යෂ්ටික අර්බුධයෙන් පසුව එයද දැන් නවතා ඇත.

ආගම්

  • ෂින්ටෝ ධර්මය     –      83.9%

  • බෞද්ධ                –      71.4%

  • ක්‍රිස්තියානි            –         02%

  • වෙනත්                 –      07.8%

රට තොට වතගොත 03 ලබන සතියේ ……

Advertisements

About muthuhetti1

I am M.G.Pathum Jeewantha. I live in Habarakada, West Tawalama. We come to Aruna Sir’s Classes at pcschool computer school. My Target is to pass the 2016 O/L exam. I have one sister and no brothers. My Mother’s Name is Mrs.S.A.Ranasingha. She is very kind. My father is Mr.M.G.Nanda. I love My parents. I like to learn IT. My favorite Subject is ICT. My School is Very beautiful. My favorite food is Meat and rice. My birth day is 2001.01.25 I like to play cricket. I want to be a doctor.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s