ඉන්ටනෙට් ඇබ්බැහිය රෝගයකි

අද අන්තර්ජාලය යනු, එදිනෙදා ජීවිතයේ අංගයකි. එකිනෙකා සමඟ අදහස් හුවමාරු කර ගන්නට, දිනපතා පුවත් විස්තර දැනගන්නට, අධ්‍යාපන කටයුතුවලට විතරක් නොව පරිගණක ක්‍රීඩා කරන්නට, ගීත අසන්නට, චිත්‍රපටි බලන්නට අපි අන්තර්ජාලය යොදා ගනිමින් සිටිමු. ගෙදර දොරේදීත්, යන එන මහ මඟදීත් අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන අප, සැබැවින්ම අන්තර්ජාලයට ඇබ්බැහි වී සිටින්නේද?

ඇබ්බැහිවීම යනු, යම් පුරුද්දක් අත්හැර දමන්නට බැරි තරමට ඒ වෙත ඇලී-ගැලී සිටීම පමණක් නොවේ. එය බලෙන් හෝ අත්හැර දැමුවොත් රෝගී තත්වයක් පෙන්වීමත් ඊට අයත්ය. යමකට කැමැත්තෙන් සහභාගීවීමත්, ඇබ්බැහිවීමත් අතර වෙනස තිබෙන්නේ එතැනය.

තව තොරතුරු අවශ්‍ය නම් ලියන්න……………

Advertisements

About muthuhetti1

I am M.G.Pathum Jeewantha. I live in Habarakada, West Tawalama. We come to Aruna Sir’s Classes at pcschool computer school. My Target is to pass the 2016 O/L exam. I have one sister and no brothers. My Mother’s Name is Mrs.S.A.Ranasingha. She is very kind. My father is Mr.M.G.Nanda. I love My parents. I like to learn IT. My favorite Subject is ICT. My School is Very beautiful. My favorite food is Meat and rice. My birth day is 2001.01.25 I like to play cricket. I want to be a doctor.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s